• Hotel Palma
  • Restoran Prova
  • Hotel Planinka

Održana je XV redovna Spuština akcionara

Dana 21.11.2016. godine održana je XV redovna Skupština akcionara Društva u hotelu Palma u Tivtu. Skupština je radila prema sljedećem dnevnom redu:

  1. Otvaranje skupštine i izbor radnih tijela
  2. Usvajanje finansijskih izvještaja i revizorskog izvještaja za 2015 godinu
  3. Usvajanje izvještaja o poslovanju za 2015 godinu
  4. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora
  5. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora
  6. Donošenje odluke o izboru Revizora finansijskih izvještaja Društva za 2016 godinu
Sve predložene odluke usvojene su jednoglasno od svih prisutnih akcionara/punomoćenika Društva

Godišnja Spuština akcionara

Obaviještavaju se akcionari "PRIMORJE" Hotels & restaurants AD Tivat, da je redovna godišnja Spuština akcionara sazvana za dan 21.11.2016. godine sa početkom u 11 časova u konferencijskoj sali hotela "Palma" u Tivtu